Eläkkeelle siirtymisessä suuria alueellisia eroja


 
Jaakko Kiander
 
 

Eläkkeelle siirtymisikä vaihtelee maakunnittain, ja myös miesten ja naisten välillä on eroja. Tiedot eläkeyhtiö Ilmarisen asiakaskunnasta viime vuonna eläkkeelle jääneistä kertovat, että eläkkeelle jäätiin keskimäärin noin 60 vuoden iässä. Eteläisessä ja läntisessä Suomessa keskimääräinen eläkkeellejäänti-ikä oli kuitenkin selvästi yli 60 vuotta. Korkeimmat luvut olivat Ahvenanmaalla, Pohjanmaalla ja Satakunnassa, mutta yli 60 vuoden keski-iän päästiin myös Uudellamaalla ja Päijät-Hämeessä. Alhaisin eläkkeellejäänti-ikä oli Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Keski-Pohjanmaalla. Korkeimpien ja matalimpien keskiarvojen ero oli yli 2 vuotta.

Miesten ja naisten välillä ei ollut merkittäviä eroja. Joissain maakunnissa naisten eläkeikä oli merkittävästi miehiä korkeampi; ero oli suurin Etelä-Savossa, Etelä-Karjalassa ja Pohjois-Karjalassa. Toisaalta Itä-Uusimaalla ja Kainuussa taas miehet olivat yli vuoden vanhempia kuin naiset eläkkeelle jäädessään. Manner-Suomessa miesten eläkeikä oli korkein Pohjanmaalla (61,1 vuotta) ja naisten Satakunnassa (60,8 vuotta).

Jaakko Kiander

Jaakko Kiander

Tulokset ovat hyvin samansuuntaisia muiden väestötutkimusten kanssa. Sairastavuus on vähäisintä ja eliniän odote pisimmillään Etelä- ja Länsi-Suomessa ja erityisesti ruotsinkielisellä rannikkoseudulla ja Ahvenanmaalla. Ei ole siten yllättävää, että näillä alueilla myös jäädään vanhimpana eläkkeelle. Vastaavasti sairastavuus on yleisempää ja eliniän odote lyhyempi Itä- ja Pohjois-Suomessa, mikä näkyy myös eläkkeellejäänti-iässä.

Yllättävänä voidaan pitää sitä, että eläkkeellejäänti-iän erot ovat paljon vähäisempiä kuin erot eliniän odotteessa ja työllisyysasteessa. Tulosten perusteella voidaan päätellä, että eteläisten ja läntisten maakuntien asukkaat ehtivät olla eläkkeellä selvästi muita pidempään siitä huolimatta, että he jäävät hieman muita myöhemmin eläkkeelle. Selitys on se, että erot eliniän odotteessa ovat suuremmat. Vastaava ero on myös miesten ja naisten välillä. Naiset elävät kaikissa maakunnissa selvästi pidempään kuin miehet, ja ehtivät siksi olla eläkkeelle selvästi pidempään, koska eläkkeellejäänti-iässä ei ole sukupuolten välillä merkittävää eroa.

Viime vuonna Ilmarisessa vakuutetuista jäi eläkkeelle yli 18 000 henkilöä. Kaiken kaikkiaan Ilmarinen maksaa työeläkettä yli 300 000 henkilölle.

Jaakko Kiander
johtaja, talous ja eläkepolitiikka