Ilmarinen kannustaa sijoituskohteitaan huomiomaan ihmisoikeudet


 
Tiina Landau
 
 

Ihmisoikeuksista huolehtiminen nähtiin ennen pääasiassa valtioiden tehtävänä. Kaikki valtiot eivät kuitenkaan ole halunneet tai pystyneet takaamaan kansalaisilleen perusoikeuksia. Esimerkiksi orjia ei enää kuskata isoilla laivoilla mantereelta toiselle, mutta ilmiönä pakkotyö ei ole kadonnut. Se on saanut uusia muotoja muun muassa siirtotyöntekijöistä, jotka ovat ylivelkaantuneet työpaikan saamiseen liittyvistä välityspalkkioista tai jotka eivät pysty poistumaan maasta ilman työnantajan lupaa.

Median ja kansalaisjärjestöjen esiin tuomat epäkohdat vaikuttavat yritysten maineeseen – ja sitä kautta yrityksen houkuttelevuuteen muun muassa asiakkaiden, omistajien ja työntekijöiden silmissä. Lisäksi ihmisoikeuksien polkeminen herättää usein vastarintaa työntekijöissä tai paikallisyhteisössä, mikä voi johtaa esimerkiksi tuotannon keskeytyksiin ja käydä sitä kautta myös suoraan kalliiksi liiketoiminnalle.

Viime vuosina yritysten vastuut ovat kasvaneet myös lainsäädännössä. Esimerkiksi Iso-Britannian vuonna 2015 julkaisema Modern Slavery Act velvoittaa yritykset todentamaan ihmisoikeusperiaatteiden toteutumista paitsi omassa toiminnassaan, myös alihankintaketjuissaan. Lainsäädännön vaikutuspiiri on laaja, sillä se koskee myös sellaisia Iso-Britanniassa toimivia yrityksiä, joiden kotipaikka on muualla.

YK:n ohjaavat periaatteet auttavat määrittelemään yrityksen vastuut

Aiemmin oli epäselvää, mistä ihmisoikeusvaikutuksista yritykset ovat vastuussa ja kattaako tämä vastuu myös kansainvälisen toiminnan kuten alihankinnan. Suurten yritysten nähtiin usein olevan enemmän vastuussa kuin pienten, johtuen merkittävämmistä resursseista ja vaikutusvallasta. Vuonna 2011 julkaistut YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevat ohjaavat periaatteet (UN Guiding Principles on Business and Human Rights) ovat selkeyttäneet asiaa: yrityksen vastuu määräytyy sen mukaan, miten suuren negatiivisen vaikutuksen se aiheuttaa ihmisille – riippumatta yrityksen koosta. Toisin kuin perinteisessä liiketoimintariskien arvioinnissa, ihmisoikeusriskeinä tulisi ottaa huomioon kaikki vakavat vaikutukset, vaikka todennäköisyys niiden toteutumiseen olisi rajallinen.

YK:n ohjaavien periaatteiden mukaan yrityksen vastuu negatiivisista ihmisoikeusvaikutuksista riippuu siitä, mitä se on tehnyt vaikutusten ehkäisemiseksi ja mitä yrityksen olisi pitänyt julkisen tiedon valossa ennakoida. Siksi yritykset panostavat ihmisoikeusriskien arviointiin ja suurimpien riskien ja riskimaiden tunnistamiseen ja priorisointiin, valituskanavien ja seurannan rakentamiseen sekä korjaaviin toimenpiteisiin. Tieto lisää ehkä tuskaa, mutta vähentää vastuuta, mikäli ihmisoikeusloukkauksia ilmenee.

Yritykset ja sijoittajat kantavat vastuuta ihmisoikeuksista

Ilmarisessa edellytämme vastuullisen sijoittamisen periaatteidemme mukaan sijoituskohteiltamme YK:n Global Compactin ja siihen liittyvien kansainvälisten normien, kuten YK:n ihmisoikeusjulistuksen ja ILO:n työelämän periaatteiden noudattamista. Puutumme selkeisiin rikkomuksiin ja niiden epäilyihin herkästi.

Viimeisen vuoden aikana olemme vaikuttaneet yhdessä kansainvälisten sijoittajien kanssa muun muassa rakennusyhtiö Vinciin koskien siirtotyöläisten oloja Qatarissa, kuljetusyhtiö Deutsche Postiin liittyen yhdistymisenvapauden toteutumiseen Intiassa sekä öljy-yhtiö Totaliin liittyen oikeuksiin Marokon miehittämällä Länsi-Saharan alueella.

Yrityksiin yhdistettyjä ihmisoikeusloukkauksia nousee julkisuuteen aika ajoin, mutta ihmisoikeuksista huolehtiminen on haaste huomattavasti suuremmalle joukolle yrityksiä. Olemme halunneet tukea tässä haasteessa sijoituskohteitamme ja kannustaa heitä ihmisoikeusriskien tunnistamiseen ja hallintaan. Siksi olemme tänä syksynä tarjonneet ihmisoikeuskoulutusta 14 suomalaiselle yritykselle. Koulutus järjestettiin yhdessä kansainvälisen Shift-järjestön kanssa, jonka asiantuntijat ovat olleet laatimassa YK:n ohjaavia periaatteita sekä kehittämässä vuoden 2015 alussa julkaistua raportointiohjetta yrityksille. Ilmarinen on omistajana yritysten puolella – olemme valmiita olemaan kumppanina vastuullisen toimintatavan edistämisessä sekä luomaan mahdollisuuksia parhaiden käytäntöjen jakamiseen yritysten välillä.

Tiina Landau
vastuullisen sijoittamisen senior-analyytikko
Ilmarinen